Dòng tiền tiếp tục chảy mạnh vào bất động sản phía đông TP.HCM